CREDITAS Nemovitostní I

Strategie & cíle

CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV je speciální fond nemovitostí, který investuje na realitním trhu. Fond cílí primárně na funkční nemovitosti, které jsou schopné generovat okamžitý hotovostní tok. Jde především o nemovitosti komerčního typu, jako jsou administrativní budovy, obchodní a multifunkční centra, skladové a logistické parky a průmyslové objekty. 

Cílem je dosahovat v dlouhodobém horizontu stabilního zhodnocení kolem 5 % p.a. prostřednictvím výnosů z investic do nemovitostí převážně v České republice. Nabývání nemovitostí se děje za účelem jejich dlouhodobého provozování a využívání pravidelných výnosů z pronájmu, případně jejich dalšího prodeje za podmínky, že jsou tyto nemovitosti z prodeje způsobilé přinést zisk. Předmětem zájmu není výstavba nemovitostí. Očekávané výnosy z investic budou reinvestovány.

Nákupem investičních akcií tohoto podfondu můžete zajímavě zhodnocovat své úspory v rostoucí konzervativní oblasti, o jakou se v případě realit jedná.

Struktura majetku

31. 05. 2020

Základní údaje

Název podfondu: CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV

Typ fondu: speciální fond nemovitostí

Investiční horizont: min. 5 let

ISIN: CZ0008044666

Datum založení: 23. 10. 2019

Měna: CZK

Cenný papír: investiční akcie

Minimální objem jednorázové investice: první nákup akcií od 50 000 CZK; druhý a další nákup akcií od 10 000 CZK

Minimální objem pravidelné investice: 500 CZK

Maximální objem jednorázové/pravidelné investice: není stanoven

Minimální objem odkupu: není stanoven; přirozeně jde o 1 ks investiční akcie

Vstupní poplatek: až 5,0 % z hodnoty vydávaných investičních akcií Aktuální výše

Výstupní poplatek: až 5,0 % z hodnoty odkupovaných investičních akcií Vývoj poplatku v čase

Manažerský poplatek: max 3,0 %

Celková nákladovost (TER): až 2,50 % z průměrné hodnoty vlastního kapitálu

Fond: CREDITAS fond SICAV, a.s.

Obhospodařovatel a administrátor: Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Distributor: Banka CREDITAS a.s.

Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

Další podrobnosti

Vývoj hodnoty a výkonnost

Aktuální hodnota investiční akcie
0,9492 CZK
Kumulativní výkonnost
k datu 31. 05. 2020
1 měsíc3 měsíce6 měsíců1 rokod vzniku
0,67 %- 5,98 %---5,08 %
Graf vývoje hodnoty investiční akcie

Investice s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KIID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 5 let.


Nemovitosti v portfoliu

    Obchodně-skladový areál v Praze

    Obchodně logistický park v Praze Čestlicích představuje bezmála 15 tis. m2 nových retailových ploch v zajímavé lokalitě na ulici Obchodní, při Exitu 8 z dálnice D1 ve směru na Prahu. Areál disponuje dostatečným počtem parkovacích míst a vyšším standardem kancelářských prostor.

    CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV vlastní 100% podíl ve společnosti Business Park Čestlice s.r.o. 


Vstupní a výstupní poplatek

Výše vstupního poplatku (platná do 31. 12. 2020)

0%

Výše výstupního poplatku vzhledem k investičním horizontu
Aktuální výše vstupního i výstupního poplatku je platná pro jednorázové i pravidelné investice. Výše výstupního poplatku se vždy stanovuje ode dne prvního nákupu investiční akcie (jednorázová i pravidelná investice). Při prodejích klienta se pro určení výše výstupního poplatku používá metoda FIFO - odprodávají se investiční akcie dle pořadí v jakém byly nakoupeny, tedy od nejstaršího nákupu k nejnovějšímu.

Dokumenty podfondu


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností CREDITAS fond SICAV, a.s. (dále jen "Fond") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů podfondů, tak jak jsou uvedena v jejich příslušném dodatku ke statutu Fondu, která se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech příslušného podfondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Fond však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti.

Podrobné informace nalezne každý investor ve Statutu Fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KIID), které jsou dostupné v českém jazyce v elektronické verzi na http://www.creditasfond.cz. Na žádost Vám mohou být poskytnuty v listinné formě distributorem, kterým je Banka CREDITAS a.s.

Fond výslovně upozorňuje, že ve vztahu k Bance CREDITAS a.s., která zajišťuje distribuci investičních akcií, je osobou se zvláštním vztahem ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 21/1992 Sb., o bankách.

Distributor podfondu

Žádosti, pokyny ke koupi či prodeji investičních akcií podfondu lze podávat každý pracovní den na pobočkách Banky CREDITAS a.s. Chcete-li se dozvědět více, můžete využít kontaktní formulář banky.

WEB BANKYKONTAKTNÍ FORMULÁŘ