CREDITAS Nemovitostní I

Strategie & cíle

CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV je speciální fond nemovitostí, který investuje na realitním trhu. Fond cílí primárně na funkční nemovitosti, které jsou schopné generovat okamžitý hotovostní tok. Jde především o nemovitosti komerčního typu, jako jsou administrativní budovy, obchodní a multifunkční centra, skladové a logistické parky a průmyslové objekty. 

Cílem je dosahovat v dlouhodobém horizontu stabilního zhodnocení kolem 5 % p.a. prostřednictvím výnosů z investic do nemovitostí převážně v České republice. Nabývání nemovitostí se děje za účelem jejich dlouhodobého provozování a využívání pravidelných výnosů z pronájmu, případně jejich dalšího prodeje za podmínky, že jsou tyto nemovitosti z prodeje způsobilé přinést zisk. Předmětem zájmu není výstavba nemovitostí. Očekávané výnosy z investic budou reinvestovány.

Nákupem investičních akcií tohoto podfondu můžete zajímavě zhodnocovat své úspory v rostoucí konzervativní oblasti, o jakou se v případě realit jedná.

Struktura majetku

09. 12. 2019

Základní údaje

Název podfondu: CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV

Typ fondu: speciální fond nemovitostí

Investiční horizont: min. 5 let

ISIN: CZ0008044666

Datum založení: 23. 10. 2019

Měna: CZK

Cenný papír: investiční akcie

Minimální objem jednorázové investice: 100 000 CZK

Maximální objem jednorázové investice: není stanoven

Minimální objem odkupu: není stanoven; přirozeně jde o 1 ks investiční akcie

Vstupní poplatek: až 5,0 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek: až 5,0 % z hodnoty nákupní ceny Investičních akcií, resp. z jejich aktuální hodnoty v době nabytí

Manažerský poplatek: max 3,0 %

Celková nákladovost (TER): až 2,50 % z průměrné hodnoty vlastního kapitálu

Fond: CREDITAS fond SICAV, a.s.

Obhospodařovatel a administrátor: Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Distributor: Banka CREDITAS a.s.

Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

Další podrobnosti

Vývoj hodnoty a výkonnost

Aktuální hodnota investiční akcie
1,0000 CZK
Kumulativní výkonnost
k datu 31. 01. 2020
1 měsíc3 měsíce6 měsíců1 rokod vzniku
0,0 %0,0 %--0,0 %
Graf vývoje hodnoty investiční akcie

Investice s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KIID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 5 let.


Nemovitosti v portfoliu

    Obchodně-skladový areál v Praze

    Obchodně logistický park v Praze Čestlicích představuje bezmála 15 tis. m2 nových retailových ploch v zajímavé lokalitě na ulici Obchodní, při Exitu 8 z dálnice D1 ve směru na Prahu. Areál disponuje dostatečným počtem parkovacích míst a vyšším standardem kancelářských prostor.

    CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV vlastní 100% podíl ve společnosti Business Park Čestlice s.r.o. 


Dokumenty podfondu


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností CREDITAS fond SICAV, a.s. (dále jen "Fond") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů podfondů, tak jak jsou uvedena v jejich příslušném dodatku ke statutu Fondu, která se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech příslušného podfondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Fond však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti.

Podrobné informace nalezne každý investor ve Statutu Fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KIID), které jsou dostupné v českém jazyce v elektronické verzi na http://www.creditasfond.cz. Na žádost Vám mohou být poskytnuty v listinné formě distributorem, kterým je Banka CREDITAS a.s.

Fond výslovně upozorňuje, že ve vztahu k Bance CREDITAS a.s., která zajišťuje distribuci investičních akcií, je osobou se zvláštním vztahem ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 21/1992 Sb., o bankách.

Distributor podfondu

Žádosti, pokyny ke koupi či prodeji investičních akcií podfondu lze podávat každý pracovní den na pobočkách Banky CREDITAS a.s. Kontakty na prodejní síť naleznete na internetových stránkách www.creditas.cz

WEB BANKY